ĐĂNG NHẬP
Tên người dùng:
Mật khẩu:
Nhập số liệu lao động và thu nhập nhanh
Tháng: Năm
 
Nhập số liệu lao động và thu nhập chính thức Kỳ: Năm:
 
Nhập số liệu tăng giảm lao động Kỳ: Năm:
 
Xem Báo cáo web
 


Để sử dụng đề nghị liên hệ điện thoại 04.9425971, hoặc 04.39424464

Xem trợ giúp | Dữ liệu từ 2013 trở về trước
Dữ liệu năm 2014 | Dữ liệu năm 2015

 

Copyright Vietnam Railways 2009, All Rights Reserved.
Designed by the Planning & Statistics Dept., Vietnam Railways
• Website: www.vr.com.vn • Email: dsvn@vr.com.vn